דיווח תוצאות רבעון ראשון 2019

15 May. 2019

המכירות ברבעון הראשון של 2019 עלו ב– 9% והסתכמו ב-365.4 מיליון דולר;
שיפור של 14 מיליון דולר בתזרים המזומנים
אשרור התחזית לשנת 2019: המכירות יסתכמו ב– 1,550 עד 1,590 מיליון דולר והרווח המדולל למניה יצמח ב– 5% עד 12% ויסתכם ב-2.50$ עד 2.65$ למניה

• המכירות ברבעון הראשון של 2019 עלו ב-9% והסתכמו ב– 365.4 מיליון דולר לעומת 334.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

• EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) עלה ברבעון הראשון של 2019 ב-43% והסתכם ב– 30.6 מיליון דולר לעומת 21.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

• מאזן איתן ליום 31 במרס 2019 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 45.8 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב– 456.1 מיליון דולר.

• אשרור התחזית לשנת 2019: המכירות צפויות לעלות ב– 3%-6% ולסתכם ב-$1,550-$1,590 מיליון ביחס למכירות של $1,498 מיליון ב-2018. רווח מדולל למנייה צפוי לנוע בין 2.50$ – 2.65$ למניה, המשקף עלייה של 5%-12% לעומת רווח מדולל למניה של 2.37$ ב-2018.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 5.9 סנט למניה המהווים כ– 1.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 5 ביוני 2019.

מנכ“ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו מסכמים רבעון עם גידול של 9% במכירות ושיפור משמעותי בתזרים המזומנים; עם זאת, התוצאות ברבעון הושפעו מפיחות של האירו והשקל מול הדולר וכן מהסטה של עונת החגים לרבעון השני של השנה. עדיין, אנו נהנים מהמודל העסקי המבוזר שלנו אשר מתבטא במגוון רחב של תחומי פעילות, קטגוריות מוצרים, ונוכחות גלובלית רחבה המאפשר לנו להמשיך ולצמוח בצורה מאוזנת. בראייה קדימה אנו נשארים מחויבים להשקיע משאבים במוצרים חדשים להשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו. עם מאזן איתן יש לנו את המשאבים הדרושים להמשיך ולהשקיע בחדשנות ולצמוח – הן אורגנית והן באמצעות רכישות “.

15 במאי 2019
דלתא גליל תעשיות בע“מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג‘ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות רבעון ראשון לשנת 2019.

תוצאות החברה ברבעון הראשון של 2019 כוללות לראשונה את השפעת אימוץ תקן חשבונאות בינלאומי מס‘ 16 בנושא חכירות.

מכירות
המכירות ברבעון הראשון של 2019 עלו ב-%9 והסתכמו ב– 365.4 מיליון דולר לעומת 334.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הגידול במכירות משקף צמיחה במרבית תחומי הפעילות וכמו כן נובע מאיחוד Eminence.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי הסתכם ב-10.4$ מיליון ברבעון הראשון של 2019 לעומת 14.0$ מיליון ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 25%.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-3.0$ מיליון לעומת 7.4$ מיליון ברבעון המקביל של 2018, ירידה של 59%.

רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי מניות החברה
רווח מדולל למניה ברבעון הראשון של 2019 ירד ב-61% והסתכם ב– 0.12$ לעומת 0.30$ ברבעון מקביל אשתקד.

מנכ“ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “ אנו מסכמים רבעון עם גידול של 9% במכירות ושיפור משמעותי בתזרים המזומנים; עם זאת, התוצאות ברבעון הושפעו מפיחות של האירו והשקל מול הדולר וכן מהסטה של עונת החגים לרבעון השני של השנה. עדיין, אנו נהנים מהמודל העסקי המבוזר שלנו אשר מתבטא במגוון רחב של תחומי פעילות, קטגוריות מוצרים, ונוכחות גלובלית רחבה המאפשר לנו להמשיך ולצמוח בצורה מאוזנת. ברבעון הראשון של 2019 ראינו שיפור ניכר בשורת המכירות במרבית תחומי הפעילות, ותרומה משמעותית מ-Eminence.

במהלך הרבעון המשכנו בתכנית ההתייעלות במפעלים שלנו ואנו מצפים שיגיעו לקיבולת תפעולית מלאה עוד ב-2019. תחום הפעילות דלתא מותגי פרימיום הושפע מההסטה של עונת החגים לרבעון השני, מפיחות האירו מול השקל ומפתיחת חנויות חדשות. יחד עם זאת, תחום פעילות זה נותר מנוע צמיחה עיקרי שלנו. במבט קדימה אנו נשארים מחויבים להשקיע משאבים במוצרים חדשים להשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו. עם מאזן איתן יש לנו את המשאבים הדרושים להמשיך ולהשקיע בחדשנות ולצמוח – הן אורגנית והן באמצעות רכישות".

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2019 עלה ב-43% והסתכם ב– 30.6 מיליון דולר, לעומת 21.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי ברבעון הראשון של 2019 והסתכם ב– 2.8 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי של 30.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, אשר משקף שיפור עסקי בתזרים המזומנים של 14.1 מיליון דולר ומיון של הוצאות שכירות בסך 13.4 מיליון דולר לתזרים מפעילות מימון עקב יישום תקן חשבונאות בינלאומי מס‘ 16.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2019 הסתכם ב– 361.8 מיליון דולר לעומת 170.0 מיליון דולר ביום 31 במרס 2018 ולעומת 326.7 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2018.
הון הקבוצה ליום 31 במרס 2019 הסתכם ב– 456.1 מיליון דולר לעומת 467.9 מיליון דולר ליום 31 במרס 2018.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 5.9 סנט למניה המהווים כ– 1.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 5 ביוני 2019. המועד הקובע ויום ה“אקס” לחלוקה יהיה 23 במאי 2019.

תחזית החברה לתוצאות 2019
התחזית אינה כוללת סעיפים חד פעמיים ובהתבסס על שערי חליפין של 1.14 דולר ל – 1 אירו ו – 3.65 ₪ ל – 1 דולר, וכוללת את השפעת יישום IFRS 16 בנושא חכירות:
• החברה מעריכה כי סך מכירותיה בשנת 2019 יסתכמו לכדי 1,550 עד 1,590 מיליון דולר, גידול של 3% עד 6% לעומת 1,498 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי סך הרווח התפעולי בשנת 2019 יסתכם לכדי 112 עד 117 מיליון דולר, גידול של 14% עד 19% לעומת 98 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) יסתכם לכדי 189 עד 194 מיליון דולר, גידול של 45% עד 49% לעומת 130 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי סך הרווח הנקי בשנת 2019 יסתכם לכדי 64 עד 67 מיליון דולר, גידול של 5% עד 12% לעומת 60 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי סך הרווח המדולל למניה בשנת 2019 יסתכם לכדי 2.50$ עד 2.65 $, גידול של 5% עד 12% לעומת 2.37$ בשנת 2018.

לפרטים נוספים:
אירית נחמני
Irit.n@unik.co.il 
054-6687006