דלתא גליל מדווחת על עליה במכירות ברבעון שלישי 2017

8 Nov. 2017

המכירות צמחו 15% ל- 340.3 מ’ דולר
צמח ב-9% והסתכם ב- 31.3 מ’ דולר EBITDA
החברה מאשררת את התחזית ל-2017; המכירות צפויות להסתכם ב- 1,330-1,370 מיליון דולר
רווח מדולל למניה צפוי להסתכם ב- 1.95-2.02 דולר למניה

• מכירות החברה ברבעון השלישי של 2017 עלו ב-15% והסתכמו לסך של 340.3 מיליון דולר לעומת 296.6 מיליון דולר ברבעון שלישי של 2016

• הרווח הנקי לבעלי מניות החברה לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב- 14.5 מיליון דולר לעומת 13.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עלייה של 12%

• ה-EBITDA עלה ב-9% והסתכם לסך של 31.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017 לעומת 28.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד

• הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2017 הסתכם לסך של 24.3 מיליון דולר לעומת 22.5 ברבעון השלישי של 2016, עלייה של 8%

• תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017 הסתכם ב-80.7 מיליון דולר לעומת 75.8 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 23 בנובמבר 2017. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 15 בנובמבר 2017

• מאזן איתן ליום 30 בספטמבר 2017 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 97.3 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 436.0 מיליון דולר

• החברה מאשררת התחזית לשנת 2017: מכירות 2017 צפויות להסתכם ב- 1,330 עד 1,370 מיליון דולר ארה”ב המשקפות גידול של כ-13%-16% ממכירות 2016 שהסתכמו לסך של 1,179 מיליון דולר

• הרווח המדולל למניה לשנת 2017 צפוי לנוע בין 1.95$-2.02$, המשקף גידול של 5%-9% מרווח מדולל למניה של $1.85 ב-2016

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו מאוד מרוצים מתוצאות הרבעון השלישי המשקפות את פורטפוליו העסקים, המוצרים והשווקים המגוונים שלנו . בראייה קדימה, אנו מתמקדים בצמיחה אורגנית של העסקים שלנו ובהרחבת הפעילות הגלובלית וכן הפעילות המקוונת, תוך המשך בחינת הזדמנויות רכישה אסטרטגיות, לצורך השגת צמיחה ברווחיות והשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות שלנו”

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השלישי של 2017 עם מכירות של 40.33 מיליון דולר לעומת 296.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, גידול של 15%. המכירות ברבעון השלישי של 2017 בנטרול מכירות “דלתא מותגי פרימיום” עלו ב-2% לעומת רבעון מקביל אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו מכירות החברה ב-996.4 מיליון דולר לעומת מכירות של 802.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 24%. המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2017 בנטרול מכירות “דלתא מותגי פרימיום” עלו ב-3% לעומת המחצית הראשונה אשתקד

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2017 הסתכם לסך של 24.2 מיליון דולר לעומת 24.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, ירידה של 2%. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2017 הסתכם לסך של 24.3 מיליון דולר לעומת 22.5 ברבעון השלישי של 2016, עלייה של 8%. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם הרווח התפעולי ב-52.1 מיליון דולר לעומת 53.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2%. הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב- 54.9 מיליון דולר לעומת 50.9 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 8%

הגידול ברווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 2017 לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע בעיקר עקב שיפור ברווח הגולמי בקיזוז גידול בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-14.4 מיליון דולר לעומת 17.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016, ירידה של 18%. הרווח הנקי לני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ב- 14.5 מיליון דולר לעומת 13.0 מיליון דולר ברבעון שלישי של 2016, עלייה של 12%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-28.8 מיליון דולר לעומת 33.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 13%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-30.6 מיליון דולר לעומת 28.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 7%. הגידול ברווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות של החברה נבע בעיקר מגידול ברווח התפעולי אשר קוזז בחלקו ע”י גידול בהוצאות מימון

רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי מניות החברה
רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ל-0.56$ למניה ברבעון השלישי של 2017 לעומת רווח למנייה של 0.69$ ברבעון השלישי של 2016, ירידה של 19%. רווח מדולל למנייה לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ב-0.57$ למנייה ברבעון השלישי של 2017 לעומת 0.51$ למנייה ברבעון שלישי 2016, עלייה של 12%

רווח מדולל למניה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-1.13$ למניה לעומת רווח למניה של 1.30$ בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 13%

רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-1.20$ לעומת רווח מדולל למניה של 1.12$ בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 7%

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו מאוד מרוצים מתוצאות הרבעון השלישי המשקפות את פורטפוליו העסקים, המוצרים והשווקים המגוונים שלנו . התוצאות החזקות ברבעון משקפות שיפור ברווחיות שנבע מחטיבה גלובלית פלח שוק עליון, שיסר ומהרכישה האחרונה שלנו, דלתא מותגי פרימיום.”

“במהלך הרבעון ראינו חולשה במכירות בארה”ב כתוצאה מסופות ההוריקן וסגירת הנמלים אשר הביאו לדחיית אספקת מספר הזמנות לרבעון הרביעי של השנה, וכן מהשקות גדולות של מוצרים ממותגים למועדונים שהיו ברבעון מקביל אשתקד. נותרנו ממוקדים בריכוז ואיחוד משאבי הייצור שלנו ומיקום החנויות שלנו לשיפור היעילות העסקית, עבודת הצוות וזירוז תהליכי קבלת ההחלטות שלנו
אנו מצפים להפקת התועלת משינויים אלו, מחדירה לשווקים האסייתי והדרום אמריקאי ומשיפור הביצועים של דלתא מותגי פרימיום כבר ב- 2018 ובשנים הבאות

” בראייה קדימה, אנו מתמקדים בצמיחה אורגנית של העסקים שלנו ובהרחבת הפעילות הגלובלית וכן הפעילות המקוונת, תוך המשך בחינת הזדמנויות רכישה אסטרטגיות. אנו מתגאים במאזן איתן התומך במחויבותנו להשקיע במוצרים חדשים ומשאבים לשמירה על רווחיות יציבה והשאת ערך ארוך טווח לבעלי מניותינו”.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה-EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-31.3 מיליון דולר לעומת 28.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 9%.

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-75.9 מיליון דולר לעומת 67.8 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 12% .

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-80.7 מיליון דולר לעומת 75.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם ב- 164.8 מיליון דולר לעומת 223.8 מיליון דולר ביום 30 בספטמבר 2016 ולעומת 181.2 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2016.

הקיטון בחוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2017 לעומת 31 בדצמבר 2016 נבע בעיקר מתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בתשעה חודשים ראשונים של 2017 בסך של 19.6 מיליון דולר

הון הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם ב- 436.0 מיליון דולר לעומת 382.0 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר 2016.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 23 בנובמבר 2017. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 15 בנובמבר 2017.