דלתא גליל מדווחת על צמיחה ברבעון ראשון של 2017

17 May. 2017

המכירות צמחו ב23% ל-315.7 מ’ דולר, כולל מכירות חטיבת דלתא מותגי פרימיום
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב31 במרס 2017 הסתכם ב-87 מיליון דולר לעומת 67 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד
החברה מאשררת את התחזית ל-2017; המכירות צפויות להסתכם ב- 1,330-1,370 מיליון דולר
רווח מדולל למניה צפוי להסתכם ב- 1.95-2.02 דולר למניה

• מכירות החברה ברבעון הראשון של 2017 עלו ב-23% והסתכמו לסך של 315.7 מיליון דולר לעומת 256.7 מיליון דולר ברבעון ראשון של 2016

• מאזן איתן ליום 31 במרס 2017 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 66.2 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 399.1 מיליון דולר

• החברה מאשררת התחזית לשנת 2017: מכירות 2017 צפויות להסתכם ב- 1,330 עד 1,370 מיליון דולר ארה”ב המשקפות גידול של כ-13%-16% ממכירות 2016 שהסתכמו לסך של 1,179 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה לשנת 2017 צפוי לנוע בין 1.95$-2.02$, המשקף גידול של 5%-9% מרווח מדולל למניה של $1.85 ב-2016

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 10.8 סנט למניה המהווים כ- 2.75 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 ביוני 2017. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 25 במאי 2017

• הנפקה מוצלחת של סדרת אג”ח חדשה (סדרה ו’)

• חתימה על הסכם זכיון עם Calvin Klein Inc. לפיתוח, ייצור והפצה של הלבשה תחתונה, הלבשת לילה וגרביים לילדים תחת המותג

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: ” אנו מרוצים מעוצמתו של המודל העסקי המגוון שלנו. תוצאות הרבעון הראשון הינן בהתאם לציפיותינו. באופן עקבי בשנים האחרונות אנו חווים רווחיות גבוהה יותר במחצית השנייה של השנה. המאזן החזק של החברה מאפשר תמיכה באסטרטגיית הצמיחה לטווח ארוך והרחבת הפעילות הגלובלית שלנו.”

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון הראשון של 2017 עם מכירות של 315.7 מיליון דולר לעומת 256.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, גידול של 23%. הגידול במכירות ברבעון הראשון של 2017 נבע מהכללת תוצאות הפעילות הנרכשת, “דלתא מותגי פרימיום”.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של 2017 הסתכם לסך של 12.9 מיליון דולר לעומת 14.8 ברבעון הראשון של, 2016 ירידה של 13%. לאחר סעיפים חד פעמיים הסתכם הרווח התפעולי ל-10.2 מיליון דולר לעומת 14.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 31%.

רווח נקי
הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ל-7.2 מיליון דולר לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 8%. הרווח הנקי לאחר סעיפים חד פעמיים הסתכם ב-5.6 מיליון דולר לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 29%.

רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי מניות החברה
רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ל-0.28$ למניה ברבעון הראשון של 2017 לעומת רווח של 0.31$ למנייה ברבעון הראשון של 2017. קיטון של 8%. רווח נקי למניה לאחר סעיפים חד פעמיים הסתכם ב-0.22$ למניה לעומת 0.31$ למניה ברבעון מקביל אשתקד.

התוצאות משקפות התחזקות בשיעור הרווח הגולמי אשר קוזזה ע”י גידול בהוצאות שיווק ואחרות ומהשפעת מטבע שלילית.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: ” אנו מרוצים מעוצמתו של המודל העסקי המגוון שלנו תוצאות הרבעון הראשון הינן בהתאם לציפיותינו. באופן עקבי בשנים האחרונות אנו חווים רווחיות גבוהה יותר במחצית השנייה של השנה.”

“במהלך הרבעון המשכנו להשקיע משאבים אשר עתידים לשפר את היעילות התפעולית והיקפי הייצור שלנו במפעלים השונים. המפעל החדש בווייטנאם החל לעבוד עם 750 עובדים חדשים והזמנות ראשונות נשלחו כבר באפריל 2017. אנו צופים כי המפעל יגיע לתפוקה מלאה במהלך 2018.”

“בנוסף, חתמנו על הסכם זיכיון חדש עם Calvin Klein לפיתוח, ייצור והפצה של הלבשה תחתונה, הלבשת לילה וגרביים לילדים תחת המותג. מהלך זה מהווה צעד משמעותי באסטרטגיה שלנו להרחבת הפעילות הממותגת שלנו וביסוס הנוכחות שלנו בפלח השוק העליון.”

” המאזן החזק של החברה מאפשר תמיכה באסטרטגיית הצמיחה לטווח ארוך והרחבת הפעילות הגלובלית שלנו, בעוד אנו מפוקסים להשגת צמיחה חזקה ברווח התפעולי ב-2017 והלאה “.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-19.1 מיליון דולר לעומת 20.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון ראשון של 2017 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים שלילי של כ-13.1 מיליון דולר לעומת תזרים שלילי של 23.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים הסתכם לסך של 87.1 מיליון דולר לעומת 66.7 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2017 הסתכם ב- 205.2 מיליון דולר לעומת 112.4 מיליון דולר ביום 31 במרס 2016 ולעומת 181.2 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2016.

הון הקבוצה ליום 31 במרס 2017 הסתכם ב- 399.1 מיליון דולר לעומת כ- 368.9 מיליון דולר ליום 31 במרס 2016.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 10.8 סנט למניה המהווים כ- 2.75 מיליון דולר אשר יחולק ביום 6 ביוני 2017 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 25 במאי 2017.

החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה של סדרת אג”ח דולרית חדשה בעלת מח”מ של 5 שנים, בסך של כ-57 מיליון דולר ובריבית דולרית קבועה בשיעור 3.85%