דלתא גליל מדווחת על תוצאות רבעון ראשון של 2016

16 May. 2016

המכירות צמחו בכ- 2% והסתכמו ב-256.7 מיליון דולר
החברה מאשררת את התחזית לשנת 2016; מכירות צפויות לנוע בין 1,090 מיליון ל- 1,110 מיליון דולר. הרווח למניה צפוי לנוע בין 1.93$ ל-2.02$

• המכירות ברבעון הראשון עלו ב 2% והסתכמו ב- 256.7 מיליון דולר, לעומת 252.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2015

• הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2016, בנטרול השפעת עסקאות מטבע, הסתכם בסך של 16.3 מיליון דולר גידול של-17% לעומת רבעון מקביל אשתקד

• ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות), בנטרול השפעת עסקאות מטבע, גדל ב-18% לעומת רבעון מקביל אשתקד

• החברה מאשררת התחזית לשנת 2016: מכירות 2016 צפויות להסתכם ב- 1,090 עד 1,110 מיליון דולר ארה”ב המשקפות גידול של כ-1%-3%. הרווח המדולל למניה לשנת 2016 צפוי לנוע בין 1.93$ ל-2.02$

• החברה רכשה כ- 163 אלף ממניותיה מיום 25 בפברואר ועד ל- 15 במאי, 2016 המהוות 59% מסך תכנית רכישת המניות שאושרה ע”י דירקטוריון החברה

• מאזן איתן ליום 31 במרס 2016 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 130.3 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 368.9 מיליון דולר

אייזק דבח, מנכ”ל החברה: “תוצאות החברה ברבעון הראשון של 2016 תואמות את ציפיותינו שכללו צמיחה מתונה בשורת ההכנסות וצמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי ללא השפעות עסקאות מטבע. במהלך הרבעון התחלנו לקצור את פירות ההשקעות שביצענו במהלך 2015. אנו עדיין מחויבים להשקיע במוצרים חדשים ומשאבים בכדי לשמר את הצמיחה ברווחיות ולהשיא ערך לבעלי המניות.”

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון הראשון של 2016 עם מכירות של 256.7 מיליון דולר לעומת 252.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2015, גידול של כ- 2%. הגידול במכירות בא לידי ביטוי בעיקר באירופה ובישראל

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2016 קטן ב-3% והסתכם ב-14.8 מיליון דולר לעומת 15.3 מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע מעסקאות מטבע אשר הסתכמו ברבעון הראשון של 2016 בהפסד של 1.5 מיליון דולר לעומת רווח של 1.4 מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד. בנטרול השפעת עסקאות מטבע הסתכם הרווח התפעולי ב-16.3 מיליון דולר לעומת 13.9 מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד, גידול של כ-17%

רווח נקי ורווח מדולל למניה
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של 2016, הסתכם ב- 7.9 מיליון דולר לעומת 8.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2015. בנטרול השפעת עסקאות מטבע נטו ממס, הסתכם הרווח הנקי ב- 9.0 מיליון דולר לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון ראשון אשתקד, גידול של כ-13%

הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון הראשון של 2016 הסתכם ב- 0.31 דולר למניה לעומת 0.35 דולר למניה ברבעון הראשון של 2015. בנטרול השפעת עסקאות מטבע נטו ממס, הסתכם הרווח המדולל למניה ב- 0.35 דולר למניה לעומת 0.31 דולר למניה ברבעון ראשון אשתקד, גידול של כ-13%

אשרור תחזיות החברה לשנת 2016
החברה מאשררת את התחזית בדבר תוצאות 2016 לפני סעיפים חד פעמיים המבוססת על תנאי שוק נוכחיים ועל שערי חליפין של 1.12 דולר לאירו, ו- 3.80 ש”ח לדולר. מכירות 2016 צפויות להסתכם ב- 1,090 עד 1,110 מיליון דולר ארה”ב המשקפות גידול של כ-1%-3% ואילו הרווח המדולל למניה צפוי לנוע בין 1.93$ ל-2.02$

אייזק דבח, מנכ”ל החברה: ”תוצאות החברה ברבעון הראשון של 2016 תואמות את ציפיותינו שכללו צמיחה מתונה בשורת ההכנסות וצמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי לפני השפעות עסקאות מטבע. במהלך הרבעון התחלנו לקצור את פירות ההשקעות שביצענו במהלך 2015 שבאו לידי ביטוי בצמיחה ברווח התפעולי בדלתא ארה”ב ובצמיחה משמעותית בתוצאות פלח שוק עליון בעקבות צעדי ההתייעלות במפעלים שלנו

“הגיוון העסקי שלנו הבא לידי ביטוי במגוון המוצרים והמגזרים בהם החברה פועלת, יחד עם המאמצים האסטרטגיים שלנו לצמוח בפעילות הממותגת ממשיכים לתרום למומנטום הצמיחה שלנו. אנו שמחים על ההשקה המוצלחת של המותג PUMA בישראל ונמשיך להרחיב את פורטפוליו המותגים שלנו ע”י איתור זיכיונות אסטרטגיים

“במבט קדימה אנו ממוקדים בהשגת היעד של צמיחה דו ספרתית בשנת 2017, אנו מחויבים להמשיך ולהשקיע במוצרים חדשים ובמשאבים בכדי לשמר את הצמיחה ברווחיות ולהשיא ערך לבעלי המניות. עם מאזן איתן ויתרת מזומנים גבוהה יש ביכולתנו להמשיך להשקיע ולצמוח.”

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון, דיבידנד ורכישה עצמית של מניות החברה
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הראשון של 2016 עלה ב-3% והסתכם ב- 20.2 מיליון דולר או 7.9% מהמכירות לעומת 19.6 מיליון דולר או 7.8% מהמכירות ברבעון ראשון אשתקד.

בנטרול השפעת עסקאות מטבע, גדל ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2016 בכ- 18% לעומת רבעון ראשון אשתקד.

ברבעון הראשון של 2016 נוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 23.6 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של 19.8 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הגידול בתזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2016 נובע מגידול בסך של כ-36.8 מיליון דולר בהון החוזר, לעומת גידול של כ-33.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

ב- 12 החודשים שהסתיימו ב- 31 במרס 2016 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 66.7 מיליון דולר לעומת 40.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 במרס 2016 הסתכם ב-112.4 מיליון דולר לעומת 83.7 מיליון דולר ביום 31 במרס 2015 ולעומת 74.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2015.

הון הקבוצה ליום 31 במרס 2016 הסתכם ב- 368.9 מיליון דולר לעומת כ- 328.2 מיליון ביום 31 במרס 2015.

החברה רכשה כ- 163 אלף ממניותיה מיום 25 בפברואר ועד ל-15 במאי, 2016 המהוות 59% מסך תכנית רכישת המניות שאושרה ע”י דירקטוריון החברה.