דלתא גליל מדווחת על תוצאות רבעון שני של 2015

29 Jul. 2015

גידול של 8% במכירות במונחי מטבע מקור לעומת רבעון מקביל אשתקד
החברה מאשררת את התחזיות לשנת 2015

• המכירות ברבעון השני של 2015 עלו ב- 3% והסתכמו ב- 255.5 מיליון דולר, לעומת 249.1 מיליון דולר ברבעון שני של 2014 המכירות במונחי מטבע מקור עלו ב-8%.

• הרווח התפעולי ברבעון השני של 2015, הסתכם בסך של 14.5 מיליון דולר, קיטון של 7% לעומת רבעון מקביל אשתקד, בעיקר עקב השפעה שלילית בגין פיחות האירו בסך 1.4 מיליון דולר.

• ה– EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) הסתכם ב- 19.0 מיליון דולר או 7.5% מהמכירות ברבעון השני של 2015, לעומת 19.9 מיליון דולר או 8.0% מהמכירות, ברבעון מקביל של 2014.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של 2015, הסתכם ב– 9.3 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 9.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

• הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של 2015 הסתכם ב- 0.36 דולר למניה לעומת 0.38 דולר למניה ברבעון השני של 2014.

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גדל ל- 24.0 מיליון דולר ברבעון שני לשנת 2015 לעומת 10.2 מיליון דולר הרבעון מקביל אשתקד.

• החברה מאשררת את התחזית האחרונה שנתנה לגבי תוצאות עסקיה לשנת 2015. המכירות החזויות יסתכמו לכ- 1,065 עד 1,085 מיליון דולר המהווים גידול של בין 7% – 9% במונחי מטבע מקורי. סך הרווח המדולל הצפוי למניה בשנת 2015 יסתכם לכדי 1.88 עד 2.00 דולר למניה.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 20 באוגוסט 2015 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה יהיה 6 באוגוסט 2015.

• מאזן איתן ליום 30 ביוני 2015 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 199.6 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב– 343.2 מיליון דולר.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “תוצאות הרבעון השני של 2015 משקפות את כוחו של המודל העסקי שלנו, המבוסס על מגוון מוצרים ממותגים ול- Private Label, נוכחות גלובלית רחבה וטווח רחב של פלחי שוק אשר מספקים יחדיו צמיחה ואיזון לחברה. אנו מציגים רבעון שני חזק עם מכירות גבוהות ושיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת למרות התנודתיות בשערי החליפין המהווה רוח נגדית לשיפור בתוצאות“.

תל אביב, 29 ביולי 2015 – דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה ממותגים ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת אקטיוויר, מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני לשנת 2015.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השני של 2015 עם מכירות של 255.5 מיליון דולר לעומת 249.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2015, גידול של 3% או 8% במונחי מטבע מקור. מכירות הקבוצה במחצית הראשונה של 2015 עלו בכ- 4% והסתכמו ב- 508.5 מיליון דולר לעומת 487.2 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2014, המכירות במונחי מטבע מקור עלו ב- 11% לעומת מחצית ראשונה אשתקד.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2015 הסתכם ב- 14.5 ו- 29.8 מיליון דולר, בהתאמה לעומת 15.5 ו- 30.4 מיליון דולר בתקופות המקבילות אשתקד, קיטון של 7% ו- 2% בהתאמה. הקיטון ברווח התפעולי בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע בעיקר עקב פיחות בשער החליפין של האירו אשר גרם לקיטון ברווח הגולמי ובהכנסות אחרות אשר קוזז ע”י קיטון בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות.

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2015 הסתכם ב- 9.3 ו- 18.2 מיליון דולר, בהתאמה וזאת לעומת 9.8 ו- 18.5 מיליון דולר בתקופות דיווח מקבילות אשתקד, קיטון של 5% ו- 2% בהתאמה. הקיטון ברווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע מהקיטון ברווח התפעולי עקב השפעת השינוי בשער החליפין של האירו כאמור ועקב גידול בהוצאות המימון אשר קוזזו בחלקם על ידי קיטון בהוצאות המס.

הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה, ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2015 הסתכם ב- 0.36 ו- 0.71 דולר למניה בהתאמה, לעומת 0.38 ו- 0.73 דולר למניה בתקופות הדיווח של 2014, קיטון של 5% ו- 3%, בהתאמה.

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה– EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2015 הסתכם ב- 19.0 ו-38.7 מיליון דולר או 7.5% ו- 7.6% מהמכירות בהתאמה לעומת 19.9 ו-38.9 מיליון דולר או 8.0% ו-8.0% מהמכירות ברבעון שניובמחצית הראשונה אשתקד.

ה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ב- 30 ביוני 2015 הסתכם ב-92.8 מיליון דולר לעומת
ה-EBITDA ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2014 אשר הסתכם ב- 91.0 מיליוני דולר. גידול של 2%.

ברבעון השני של 2015 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 24.0 מיליון דולר לעומת 10.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. במחצית הראשונה של 2015 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 4.2 מיליון דולר לעומת 3.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2015 לעומת רבעון מקביל אשתקד, נבע מקיטון בהון החוזר של 10.8 מיליון דולר ברבעון הנוכחי, לעומת גידול בהון החוזר של 3.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד; הקיטון בהון החוזר ברבעון השני של 2015 נבע בעיקר מגידול ביתרות ספקים וזכאים שונים.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2015 הסתכם ב- 71.1 מיליון דולר לעומת 82.4 מיליון דולר ביום 30 ביוני 2014 ולעומת 64.5 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2014.

הון הקבוצה ליום 30 ביוני 2015 הסתכם ב- 343.2 מיליון דולר, והיווה 43.1% מסך המאזן, לעומת כ- 332.6 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2014 אשר היוו 45.4% מסך המאזן ולעומת כ- 336.3 מיליון דולר אשר היוו 46.3% מסך המאזן ליום 30 ביוני 2014.

הגידול בהון הקבוצה ליום 30 ביוני 2015 לעומת 31 בדצמבר 2014 נובע בעיקר מהרווח הכולל במחצית הראשונה של 2015 שהסתכם בסך של כ- 15.2 מיליון דולר, מתמורה בגין מימוש אופציות עובדים בסך 1.6 מיליון דולר בניכוי דיבידנד שחולק בסך 7 מיליון דולר.

ביום 28 ביולי 2015 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 20 באוגוסט 2015 על פי השער היציג של הדולר כפי שיפורסם ביום קודם ליום התשלום. המועד הקובע וה”אקס” לחלוקה כאמור יהיה 6 באוגוסט 2015.

תחזיות החברה לשנת 2015
החברה מאשררת את התחזית בדבר תוצאות 2015 המבוססת על תנאי שוק נוכחיים ועל שערי חליפין של 1.10$ לאירו, ו- 3.80 ש”ח לדולר כדלקמן:
• החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2015 יסתכמו לכדי 1,065 עד 1,085 מיליון דולר ארה”ב, המהווים גידול של בין 3% ל- 5% לעומת 1,031.9 מיליון דולר בשנת 2014. הגידול במכירות במונחי מטבע מקורי מוערך בכ- 7% עד 9% לעומת שנת 2014.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2015 יסתכם לכדי 75 עד 79 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 1% ל- 6% לעומת 74.4 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 17% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2015 יסתכם לכדי 94 – 99 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 1% ל- 6% לעומת 93 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 10% עד 15% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2015 יסתכם לכדי 48.5 עד 51.5 מיליון דולר ארה”ב, המהווה גידול של בין 0% ל- 6% לעומת 48.4 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 18% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2015 יסתכם לכדי 1.88 עד 2.00 דולר ארה”ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 1% ל- 8% לעומת 1.86 דולר למניה בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 13% עד 19% במטבע מקורי.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “תוצאות הרבעון השני של 2015 משקפות את כוחו של המודל העסקי שלנו, המבוסס על מגוון מוצרים ממותגים ול- Private Label, נוכחות גלובלית רחבה וטווח רחב של פלחי שוק אשר מספקים יחדיו צמיחה ואיזון לחברה. אנו מציגים רבעון שני חזק עם מכירות גבוהות ושיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת למרות התנודתיות בשערי החליפין המהווה רוח נגדית לשיפור בתוצאות.

“לאחרונה דיווחנו על רכישת המותג P.J Salvage, אשר יהווה תוספת לפעילות המותגת שלנו, יעלה את נוכחותנו בפלח השוק העליון וירחיב את נוכחותנו בזירה הבינלאומית. פתיחת מרכז המחקר והפיתוח שלנו בקמפוס של Nike באורגון משקף את הקשר ההדוק שלנו עם הלקוח. אנו מגדילים את יכולת הייצור שלנו על ידי פתיחת מפעל חדש בווייטנאם ומפעל צביעה במצריים במטרה לתמוך בהתרחבות הגלובלית שלנו.

אודות למודל העסקי המאוזן והמבוזר שלנו ולהשקעתנו בצמיחה, אנו בדרך הנכונה לעמידה בתחזיות שנתנו ל- 2015, לגידול במכירות, ב- EBITDA, ברווח התפעולי וברווח המדולל למניה במונחי מטבע מקור. אנו ממשיכים לחזק את המשאבים התפעוליים ואת צוותי הניהול שלנו ומתמידים בחיפוש אחר צמיחה הן באמצעות רכישות אסטרטגיות והן דרך מקורות אורגניים“.

מינויים אסטרטגיים בהנהלת דלתא גליל
דלתא גליל הודיעה הבוקר על מינויים אסטרטגיים בהנהלה הבכירה, בצעד שבא להמשיך את צמיחת החברה: יוסי חגג, סמנכ”ל הכספים של החברה, ימונה למשנה למנכ”ל החברה ומנהל תפעול ראשי. במסגרת תפקידו יהיה חגג אחראי על הייצור והתפעול של אתרי החברה בארץ ובעולם.

להנהלת החברה יצטרף יעקב חן, שימונה ל- CFO במקומו של יוסי חגג. חן מגיע עם ניסיון פיננסי עשיר כסמנכ”ל כספים של תנובה ובעבר כסמנכ”ל הכספים של חברת סלקום. חן יכנס לתפקידו באוקטובר השנה.

אייזיק דבח, מנכ“ל ובעלים, אמר היום: “אנחנו שמחים להודיע על מינויים משמעותיים בהנהלה הבכירה בחברה שימשיכו את ביסוסה של דלתא גליל כשחקן גלובלי בענף ההלבשה ויחזקו את אסטרטגיית הצמיחה של החברה, אורגנית ועל ידי רכישות חדשות. קידומו של יוסי חגג לתפקיד משנה למנכ”ל ומנהל תפעול ראשי והצטרפותו של יעקב חן כסמנכ”ל הכספים מבטאים את חזון החברה להצמיח מנהלים מבפנים ולגייס כוח אדם איכותי מבחוץ”.

חגג הצטרף לדלתא גליל ב- 1997, ומכהן כסמנכ”ל כספים ב- 11 השנים האחרונות. במהלך כהונתו היה שותף לתהליך הצמיחה של החברה.

סמנכ”ל הכספים הנכנס, יעקב חן, מכהן כסמנכ”ל הכספים של תנובה החל משנת 2013. במהלך כהונתו, הכין את החברה להנפקה וליווה אותה בתהליך הרכישה והמיזוג עם חברת ברייט פוד הסינית, אשר רכשה את תנובה במרץ השנה. בתפקידו הקודם כיהן חן כסמנכ”ל הכספים בסלקום, שם היה אחראי לכל הפעילות הפיננסית של הקבוצה, כולל פיתוח עסקי ופיתוח קשרי משקיעים בישראל ובחו”ל. חן ניהל את כל התהליכים הפיננסיים של החברה, הרשומה למסחר בתל אביב ובניו יורק, בהתאם לתקנים של רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). כמו כן, חן הוביל 3 הצעות אג”ח בבורסה בתל אביב תוך גיוס מעל 3 מיליארד ש”ח. בנוסף, הוביל את רכישת נטויז’ן ודינמיקה, ומיזוגם לתוך קבוצת סלקום.

יוסי חגג אמר הבוקר: “אני שמח להיות חלק מהחברה בתקופה מרגשת של צמיחה ושגשוג. כמי שנמצא בחברה שנים רבות בכוונתי ללוות את החברה גם באתגרים העתידיים העומדים בפנינו”. חן הוסיף: “אני שמח להצטרף לחברה פורצת דרך כמו דלתא גליל. אני מאמין שיחד עם הצוות המקצועי אליו אני מצטרף אוכל לתרום להמשך צמיחתה של דלתא גליל”.

שינויים נוספים במחלקה הפיננסית
מיקי לקסר, חשב ומזכיר החברה, קודם לתפקיד VP FINANCE. מיקי הצטרף לדלתא בשנת 1999 ומשנת 2004 מכהן כחשב ומזכיר החברה. במהלך השנים האחרונות נטל מיקי חלק פעיל בתהליכים האסטרטגיים שבוצעו בחברה.

יניב בנדק, סגן חשב, קודם לתפקיד חשב החברה.