Loomworks Apparel Inc דלתא גליל רוכשת את

19 Jul. 2015

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 17 ביולי 2015 נחתם הסכם, בין Loomworks Apparel Inc (“המוכרת“), לבין החברה, בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה (“הרוכשות“) לרכישת פעילות המוכרת, ובכלל זה שמות מותג, נכסים בלתי מוחשיים ופריטי הון חוזר, בתמורה לכ- 37 מיליון דולר ארה”ב בהתחשב בהון החוזר שיהיה ביום השלמת העסקה ובהתאמות נוספות. בכפוף לעמידה ביעדי רווחיות שנקבעו בהסכם בשנים 2016 ו-2017 הרוכשות עשויות לשלם למוכרת תשלום נוסף בסך כולל של עד 3.75 מיליון דולר.

במסגרת הרכישה, תיטולנה על עצמן הרוכשות את התחייבויות המוכרת הנכללות במסגרת ההון החוזר.

המכירות הצפויות של הפעילות הנרכשת בשנת 2015 מוערכות בכ-25 מיליון דולר.

המוכרת הינה חברת ביגוד אמריקאית, הממוקמת בקליפורניה, אשר עוסקת בעיצוב, ייבוא ושיווק של מוצרי הלבשה ממותגים – כולל הלבשת שינה, הלבשת פנאי, הלבשה תחתונה ואביזרים נלווים. הפעילות הנרכשת כוללת את המותג P.J. Salvage ושמות מותג נוספים.

הרכישה תמומן ממקורותיהן העצמאיים של הרוכשות (יתרות מזומנים). בדעת החברה להרחיב את הפעילות הנרכשת ולשלבה עם הפעילות של חברת הבת בארצות הברית (Delta Galil USA).

העסקה צפויה להיות מושלמת בסוף חודש יולי 2015 ולתרום לרווחיות החברה.