דלתא גליל מדווחת על תוצאות רבעון שני 2017

8 Aug. 2017

המכירות צמחו ב-36% ל-340.5 מ' דולר
הרווח התפעולי צמח ב-31% והסתכם ב-17.7 מ' דולר
הרווח הנקי צמח ב-14% והסתכם ב-8.9 מ' דולר
החברה מאשררת את התחזית ל-2017; המכירות צפויות להסתכם ב-1,330-1,370 מיליון דולר

• מכירות החברה ברבעון השני של 2017 עלו ב- 36% והסתכמו לסך של 340.5 מיליון דולר לעומת 249.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד

 הרווח התפעולי ברבעון השני של 2017 הסתכם לסך של 17.7 מיליון דולר לעומת 13.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עלייה של 31% 

• ה-EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) עלה ב-35% והסתכם לסך של 25.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 לעומת 18.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד

• הרווח הנקי לבעלי מניות החברה ברבעון השני של 2017 הסתכם ב- 8.9 מיליון דולר לעומת 7.8 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, עלייה של 14%

• תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב- 12 החודשים האחרונים הסתכם ב - 76.4 מיליון דולר לעומת 69.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 4.25 מיליון דולר המהווה 16.7 סנט למניה

 מאזן איתן ליום 30 ביוני 2017 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 100.7 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב - 417.8 מיליון דולר

• החברה מאשררת התחזית לשנת 2017 : המכירות בשנת 2017 צפויות להסתכם ב -1,330 עד 1,370 מיליון דולר ארה"ב המשקפים גידול של כ- 16% ממכירות 2016 שהסתכמו לסך של 1,179 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה לשנת 2017 צפוי לנוע בין 1.95 -$ 2.02 $, המשקף גידול של 9% מרווח מדולל למניה של $ 1.85 ב-2016

אייזיק דבח, מנכ"ל החברה: "דלתא גליל מציגה תוצאות יוצאות מהכלל ברבעון השני המשקפות צמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי ובמכירות. תוצאות הרבעון משקפות את אפיון האסטרטגיה שלנו לבניית הפעילות הממותגת ופעילות מותגי היוקרה, הרחבת נתח השוק, הגדלת משאבי הייצור וביסוס מעמדנו כמקור לחדשנות, לאיכות ולגיוון עבור לקוחותינו".

8 באוגוסט 2017
דלתא גליל תעשיות בע"מ מדווחת היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני של 2017.

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון השני של 2017 עם מכירות של 340.5 מיליון דולר לעומת 249.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2016 , גידול של 36% . המכירות ברבעון השני של 2017 בנטרול מכירות "דלתא מותגי פרימיום" עלו ב 9%- לעומת רבעון מקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של 2017 הסתכמו מכירות החברה ב 656.1- מיליון דולר לעומת מכירות של 506.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 30% . המכירות במחצית הראשונה של 2017 בנטרול מכירות "דלתא מותגי פרימיום" עלו ב 3%- לעומת המחצית הראשונה אשתקד.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2017 הסתכם לסך של 17.7 מיליון דולר לעומת 13.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2016 , עלייה של 31% . במחצית הראשונה של 2017 הסתכם הרווח התפעולי ב-27.9 מיליון דולר לעומת 28.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2% וזאת בעיקר עקב הוצאות ארגון מחדש שנכללו ברבעון הראשון בתחום פעילות "דלתא מותגי פרימיום". הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב 30.6- מיליון דולר לעומת 28.4 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 8%.

הגידול ברווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בתקופות הדיווח של 2017 לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע בעיקר עקב שיפור ברווח הגולמי בקיזוז גידול בהוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות.

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון השני של 2017 הסתכם ב 8.9- מיליון דולר לעומת 7.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2016 , גידול של 14% . הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב 14.4- מיליון דולר לעומת 15.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 8% . הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני סעיפים חד פעמיים במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב-16.1 מיליון דולר לעומת 15.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 3%.

רווח מדולל למניה המיוחס לבעלי מניות החברה
רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ל-$0.35 למניה ברבעון השני של 2017 לעומת רווח למנייה של $0.30 ברבעון השני של 2016 , עלייה של 15%.

רווח מדולל למניה במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב-$0.57 למניה לעומת רווח למניה של $0.61 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 7%.

רווח מדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב-$0.63 לעומת רווח מדולל למניה של $0.61 בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 4%.

אייזיק דבח, מנכ"ל החברה: "דלתא גליל מציגה תוצאות יוצאות מהכלל ברבעון השני המשקפות צמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי ובמכירות. תוצאות הרבעון משקפות את אפיון האסטרטגיה שלנו לבניית הפעילות הממותגת ופעילות מותגי היוקרה, הרחבת נתח השוק, הגדלת משאבי הייצור וביסוס מעמדנו כמקור לחדשנות, לאיכות ולגיוון עבור לקוחותינו".

"במהלך הרבעון ראינו צמיחה משמעותית בדלתא ארה"ב, בעיקר בקטגוריות הילדים וה –activewear  ובחטיבה גלובלית פלח שוק עליון . בדלתא ארה"ב נרשם שיפור ברווח הגולמי בכל היחידות העסקיות. דלתא מותגי פרימיום, תחום הפעילות החדש שלנו, המשיך לתת תוצאות טובות משצפינו.במהלך הרבעון המשכנו להשקיע בהרחבת כושר הייצור שלנו, תוך הפעלת המפעל בווייטנאם על 850 העובדים שבו. אנו מעריכים שנגיע לכושר ייצור מלא במפעל במהלך 2018 בראייה קדימה, אנו מתמקדים בהרחבת הפעילות הגלובלית והפעילות המקוונת, תוך המשך בחינת הזדמנויות רכישה אסטרטגיות".

תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד ,EBITDA
ה-EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-25.5 מיליון דולר, לעומת 18.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 35%.

ה-EBITDA במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב-44.6 מיליון דולר לעומת 39.1 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של 14%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2017 הסתכם ב- 76.4 מיליון דולר לעומת 69.2 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. נכון ל – 30 ביוני 2017 בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של 100.7 מיליון דולר.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2017 הסתכם ב- 169.7 מיליון דולר לעומת 106.6 מיליון דולר ביום 30 ביוני 2016 ולעומת 181.2 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2016.

הקיטון בחוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2017 לעומת 31בדצמבר  2016 נבע בעיקר מתזרים מזומנים חיובי מפעילות השקעה במחצית הראשונה של 2017 בסך של 13.5 מיליון דולר שנבע מתמורה נטו ממכירת נדל"ן בארה"ב בסך 27.9 מיליון דולר, אשר קוזז בחלקו על ידי רכישות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים בסך של 12.7 מיליון דולר ותשלום תמורה מותנית בסך 1.5 מיליון דולר בגין רכישת PJ Salvage.

הון הקבוצה ליום 30 ביוני 2017 הסתכם ב- 417.8 מיליון דולר לעומת 363.3 מיליון דולר ליום 30
ביוני 2016.