דלתא גליל מסכמת את שנת 2014

26 Feb. 2015

שנה שישית ברציפות של צמיחה במכירות ושיפור ברווחיות
המכירות חצו לראשונה את רף מיליארד הדולר

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "אנו מסכמים היום שנה שישית של צמיחה וגידול ברווחיות. עם 167 מיליון דולר בקופה, מאזן איתן ושדירה ניהולית שחיזקנו השנה, אנו מוכנים לקפיצת המדרגה הבאה של דלתא".

• המכירות ברבעון הרביעי הסתכמו ב- 277.4 מיליון דולר, לעומת 255.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013 - גידול של כ- 8%, המכירות במונחי מטבע מקורי עלו ב- 12%.

• המכירות בשנת 2014 חצו לראשונה את רף מיליארד הדולר והסתכמו ב- 1,031.9 מיליוני דולר. שנה שישית ברציפות של גידול במכירות.

• הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2014, הסתכם בסך של 22.3 מיליון דולר, גידול של 6% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• ה- EBITDA (הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 28.0 מיליון דולר, גידול של 4% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

• הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2014, הסתכם ב- 15.3 מיליון דולר לעומת 14.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 6%.

• הרווח המדולל למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 0.60 דולר למניה לעומת 0.57 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2013, גידול של 5%. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2014 הסתכם בסך של 53.3 מיליון דולר לעומת 46.2 מיליון דולר אשתקד.

• מאזן איתן ליום 31 בדצמבר 2014 הכולל מזומנים ושווי מזומנים בסך של 167.4 מיליון דולר ויתרת הון עצמי המסתכמת ב- 332.6 מיליון דולר.

• תחזית לשנת 2015: מכירות 2015 צפויות לגדול ב- 3% עד 5% ולהסתכם ב- 1,065 עד 1,085 מיליון דולר ארה"ב, המכירות במונחי מטבע מקורי צפויות לגדול ב- 7% עד 9%. הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2015 צפוי להסתכם ב- 1.88 עד 2.00 דולר ארה"ב.
דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 13.9 סנט למניה המהווים כ- 3.5 מיליון דולר.

אייזק דבח: "התוצאות שאנו מציגים לשנת 2014 הינן תוצאות שיא אשר באו לידי ביטוי בסך מכירות של מעל מיליארד דולר, שיפור הרווחיות התפעולית ותזרימי המזומנים מפעילות שוטפת. אנו פועלים על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה ובונים את התשתית הנחוצה בכדי לאפשר המשך גידול במכירות, ברווחיות ובערך לבעלי המניות".

מכירות
דלתא גליל סיימה את הרבעון הרביעי של 2014 עם מכירות של 277.4 מיליון דולר לעומת 255.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013, גידול של 8%. המכירות במונחי מטבע מקורי עלו ברבעון הרביעי ב- 12% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

מכירות הקבוצה בשנת 2014 חצו לראשונה את רף מיליארד הדולר, עלו בכ- 6% והסתכמו ב- 1,031.9 מיליון דולר לעומת 974.7 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול במכירות בשנת 2014 לעומת 2013 בא לידי ביטוי בכל השווקים הגיאוגרפיים בהם החברה פועלת ונבע מתמהיל לקוחות מגוון והגדלת הפעילות הממותגת.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי ובשנת 2014 הסתכמו ב- 22.3 ו- 74.4 מיליון דולר, בהתאמה לעומת 21.1 ו- 67.9 מיליון דולר בתקופות מקבילות אשתקד, גידול של 6% ו- 9% בהתאמה. הגידול ברווח התפעולי בתקופות הדיווח לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד נבע מגידול ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק, וכן עקב גידול בהכנסות אחרות בשנת 2014 (או קיטון בהוצאות אחרות נטו ברבעון רביעי 2014).

רווח נקי
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפני הכללת סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב- 15.3 מיליון דולר לעומת 14.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 6%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון רביעי של 2014 נותר ללא שינוי לעומת רבעון מקביל אשתקד והסתכם ב- 14.5 מיליון דולר.

הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים עלה ברבעון הרביעי ב- 5% והסתכם ב- 0.60$ למניה לעומת 0.57$ ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 2014 לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ב- 47.7 מיליון דולר לעומת 44.1 מיליון דולר בשנת 2013, גידול של 8%. הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 2014 הסתכם ב- 46.8 מיליון דולר לעומת 42.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ- 10%.

הרווח המדולל למניה בשנת 2014 לפני סעיפים חד פעמיים עלה ב- 6% והסתכם ב- 1.86$ למניה לעומת 1.75$ למניה בשנת 2013.

הגידול ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה לפני סעיפים חד פעמיים וברווח המדולל למניה בתקופות הדיווח של 2014, לעומת תקופות מקבילות אשתקד נבע מגידול ברווח התפעולי ומקיטון בהוצאות מס אשר קוזזו בחלקם על ידי גידול בהוצאות המימון.

מנכ"ל החברה, אייזק דבח: "התוצאות שאנו מציגים לשנת 2014 הינן תוצאות שיא אשר באו לידי ביטוי בסך מכירות של מעל מיליארד דולר, שיפור הרווחיות התפעולית ותזרימי המזומנים מפעילות שוטפת. זוהי השנה השישית ברציפות בה אנו צומחים ומשפרים את הרווחיות. אנו פועלים על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה ובונים את התשתית הנחוצה בכדי לאפשר המשך גידול במכירות, ברווחיות ובערך לבעלי המניות. בשנת 2014 שיפרנו את המכירות והרווחיות בדלתא ארה"ב, שיסר ודלתא ישראל וצמחנו בקטגורית האקטיבוויר על ידי חדירה לערוצי שיווק חדשים. בנוסף, אנו מחזקים את הנהלת החברה באמצעות גיוס מנהלים עם ניסיון רב במספר תחומים חשובים כגון: הלבשה תחתונה בארה"ב, ייצור גלובלי ופיתוח עסקי".

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו והון
ה- EBITDA (רווח התפעולי לפני פחת והפחתות) ברבעון הרביעי של 2014 עלה ב- 4% והסתכם ב- 28.0 מיליון דולר או 10.1% מהמכירות לעומת 26.9 מיליון דולר או 10.5% מהמכירות ברבעון הרביעי אשתקד.

ה-EBITDA בשנת 2014 עלה ב 8% והסתכם ב- 93.0 מיליוני דולר, לעומת 86.2 מיליון דולר בשנת 2013.

ברבעון הרביעי של 2014 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 34.9 מיליון דולר לעומת 22.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. בשנת 2014 נבע לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 53.3 מיליון דולר לעומת 46.2 מיליון דולר בשנת 2013.

הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2014 לעומת רבעון מקביל אשתקד נבע מקיטון של 12.8 מיליון דולר בהון החוזר ברבעון הנוכחי לעומת קיטון של 2.4 מיליון דולר בהון החוזר ברבעון מקביל אשתקד.

הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2014 לעומת שנת 2013 נבע בעיקר מהשיפור ברווח בשנת הדוח.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 31 בדצמבר 2014 הסתכם ב- 64.5 מיליון דולר לעומת 63.3 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2013. יחס החוב הפיננסי נטו ל –EBITDA נותר ללא שינוי ברמה של 0.7.

הון הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2014 הסתכם ב- 332.6 מיליון דולר, והיווה 45% מסך המאזן, לעומת כ- 321.9 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2013 אשר היוו 49% מסך המאזן.

הגידול ביתרת ההון ל- 31 בדצמבר 2014 נובע בעיקר מהרווח הכולל שנבע בשנת 2014 ומתמורה ממימוש אופציות עובדים בניכוי דיבידנדים שחולקו לבעלי המניות.

תחזיות החברה לשנת 2015
להלן תחזית החברה לשנת 2015 לפני השפעת סעיפים חד פעמיים, המבוססת על תנאי השוק הנוכחיים ועל שערי חליפין של 1.14$ לאירו ו- 3.90 ש"ח לדולר:
• להערכת החברה השפעת השינוי בשערי החליפין הצפויים ל- 2015 לעומת השערים הממוצעים בשנת 2014 על הרווח התפעולי וה- EBITDA מסתכמת בכ- 8.0M$, על הרווח הנקי בכ- 5.8M$ ובכ- 0.22$ על הרווח מדולל למניה. ההשפעה הנ"ל כלולה בתחזיות המוצגות להלן.
• החברה מעריכה כי מכירותיה בשנת 2015 יסתכמו לכדי 1,065 עד 1,085 מיליון דולר ארה"ב, המהווים גידול של בין 3% ל- 5% לעומת 1,031.9 מיליון דולר בשנת 2014. הגידול במכירות במונחי מטבע מקורי מוערך בכ- 7% עד 9% לעומת שנת 2014.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי בשנת 2015 יסתכם לכדי 75 עד 79 מיליון דולר ארה"ב, המהווה גידול של בין 1% ל- 6% לעומת 74.4 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 17% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בשנת 2015 יסתכם לכדי 94 – 99 מיליון דולר, המהווה גידול של בין 1% ל- 6% לעומת 93.0 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 10% עד 15% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח הנקי בשנת 2015 יסתכם לכדי 48.5 עד 51.5 מיליון דולר ארה"ב, המהווה גידול של בין 0% ל- 6% לעומת 48.4 מיליון דולר בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 12% עד 18% במטבע מקורי.
• החברה מעריכה כי הרווח המדולל למניה בשנת 2015 יסתכם לכדי 1.88 עד 2.00 דולר ארה"ב מדולל למניה, המהווה גידול של בין 1% ל- 8% לעומת 1.86 דולר למניה בשנת 2014, בנטרול השפעת במטבע לעיל, מייצג צמיחה של 13% עד 19% במטבע מקורי.