Q2 2019 דיווח תוצאות

14 Aug. 2019

המכירות עלו ב-10% והסתכמו ב-374 מיליון דולר ותזרים מזומנים שוטף של 34.5 מיליון דולר

• הרווח הנקי הסתכם ב-5.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2019, כולל הוצאות חד פעמיות בגין רכישת Bogart בסך 2.8 מיליון דולר.

• ה-EBITDA עלה ב-63% והסתכם ב-37.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019, לעומת 22.9 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018.

• הרווח התפעולי עלה ב-27% והסתכם ב-14.3 מיליון דולר לעומת 11.3 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018.

• מכירות החברה ברבעון השני עלו ב-10% והסתכמו בכ-373.9 מיליון דולר לעומת 338.9 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018.

• מאזן איתן ליום 30 ביוני 2019 הכולל מזומנים בסך של 40 מיליון ודולר יתרת הון עצמי המסתכמת ב- 462.3 מיליון דולר.

• דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 9.8 סנט למניה המהווים כ- 2.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 3 בספטמבר 2019.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השני המשקפות גידול של 10% במכירות אשר בא לידי ביטוי בעיקר במגזרי הפעילות פלח שוק עליון, דלתא ישראל, ודלתא מותגים אירופאים. במהלך הרבעון ביצענו מספר השקעות אסטרטגיות, אשר יתרמו לצמיחתה העתידית של החברה. עם מאזן איתן ובראייה קדימה, תזרים המזומנים החזק שלנו ימשיך לתמוך בצמיחתה ארוכת הטווח של החברה".

14 באוגוסט 2019
דלתא גליל תעשיות בע”מ, היצרנית הבינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה תחתונה, ג’ינס ומוצרי הלבשה עליונה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, גרביים, הלבשת ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות רבעון שני לשנת 2019.

מכירות
המכירות ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב-373.9 מיליון דולר, גידול של10% לעומת 338.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. המכירות בששת החודשים הראשונים של 2019 עלו בשיעור זהה והסתכמו ב-739.3 מיליון דולר לעומת 673.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2019 עלה ב-27% והסתכם ב- 14.3 מיליון דולר לעומת 11.3 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2019 עלה ב-13% והסתכם ב- 17.2 מיליון דולר לעומת 15.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2019 ירד ב-2% והסתכם ב-24.8 מיליון דולר לעומת 25.3 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בחציון הראשון של 2019 ירד ב-5% והסתכם ב-27.6 מיליון דולר לעומת 29.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון השני של 2019 ירד ב-22% והסתכם ב-5.1 מיליון דולר לעומת 6.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול הוצאות עסקה חד פעמיות ברבעון השני של 2019 ירד ב-13% והסתכם ב-7.9 מיליון דולר לעומת 9.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בחציון הראשון של 2019 ירד ב-42% והסתכם ב-8.1 מיליון דולר לעומת 13.9 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי בנטרול הוצאות עסקה חד פעמיות בחציון הראשון של 2019 ירד ב-34% והסתכם ב-10.9 מיליון דולר לעומת 16.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

רווח מדולל למניה
הרווח המדולל למניה ברבעון השני של 2019 ירד ב-22% והסתכם ב- 0.20$ לעומת 0.25$ ברבעון מקביל אשתקד. הרווח המדולל למניה לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון השני של 2019 ירד ב-14% והסתכם ב- 0.31$ לעומת 0.36$ ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח המדולל למניה בששת החודשים הראשונים של 2019 ירד ב-43% והסתכם ב-0.32$ למנייה לעומת 0.55$ למנייה בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח המדולל למנייה לפני השפעת סעיפים חד פעמיים בששת החודשים הראשונים של 2019 ירד ב-35% והסתכם ב-0.43$ למנייה לעומת רווח למניה של 0.65$ בתקופה מקבילה אשתקד.

מנכ”ל דלתא גליל תעשיות, אייזק דבח: “”אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השני המשקפות גידול של 10% במכירות אשר בא לידי ביטוי במגזרי הפעילות פלח שוק עליון, דלתא ישראל, ודלתא מותגים אירופאים. במהלך הרבעון ביצענו מספר השקעות אסטרטגיות, אשר יתרמו לצמיחתה העתידית של החברה. חיזקנו את ההנהלה הבכירה שלנו עם שני מינויים משמעותיים בדמותם של סטיב מור, כנשיא יחידת ה-Mass Market של דלתא ארה”ב, ואת סוזן סילברשטיין, כנשיאת 7 For All Mankind. אנו צופים כי מינויים אלה יתמכו בביסוס החברה בארה”ב וביתר השווקים הגלובליים.

הצבנו לעצמנו יעד ארוך טווח – הרחבת הנוכחות הגלובלית שלנו בשוק החזיות, באמצעות רכישת BOGART , אחת מיצרניות החזיות הגדולות בעולם. אנו נאחד לראשונה את תוצאות קבוצת BOGART החל מהרבעון השלישי של 2019. עם מאזן איתן ובראייה קדימה, תזרים המזומנים החזק שלנו ימשיך לתמוך בצמיחתה ארוכת הטווח של החברה".

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו, הון ודיבידנד
ה-EBITDA ברבעון השני של 2019 הסתכם ב- 37.3 מיליון דולר, או 10% מהמכירות בתקופה לעומת 22.9 מיליון דולר או 6.8% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד.

ה-EBITDA בששת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם לסך של 68.0 מיליון דולר, עלייה של 53% מ-44.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 הסתכם לסך של 74.0 מיליון דולר לעומת 51.9 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2018.

סך החוב הפיננסי נטו ליום 30 ביוני 2019 הסתכם ב- 361.1 מיליון דולר לעומת 178.7 מיליון דולר ביום 30 ביוני 2018 ולעומת 326.7 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2018.

הון הקבוצה ליום 30 ביוני 2019 הסתכם ב-462.3 מיליון דולר לעומת 450.1 מיליון דולר ליום 30 ביוני 2018.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 9.8 סנט למניה המהווים כ-2.5 מיליון דולר אשר יחולק ביום 3 בספטמבר 2019. המועד הקובע ויום ה”אקס” לחלוקה יהיה 21 באוגוסט 2019.

תחזית החברה לתוצאות 2019
בהתייחס לתחזית החברה בדבר תוצאות 2019, אשר ניתנה בתחילת השנה, כדלקמן:
• החברה מעריכה כי סך מכירותיה בשנת 2019 יסתכמו לכדי 1,550 עד 1,590 מיליון דולר, גידול של 3% עד 6% לעומת 1,498 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי סך הרווח התפעולי בשנת 2019 יסתכם לכדי 112 עד 117 מיליון דולר, גידול של 14% עד 19% לעומת 98 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) יסתכם לכדי 189 עד 194 מיליון דולר, גידול של 45% עד 49% לעומת 130 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי סך הרווח הנקי בשנת 2019 יסתכם לכדי 64 עד 67 מיליון דולר, גידול של 5% עד 12% לעומת 60 מיליון דולר בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי סך הרווח המדולל למניה בשנת 2019 יסתכם לכדי 2.50$ עד 265 $, גידול של 5% עד 12% לעומת 2.37$ בשנת 2018.
• החברה מעריכה כי ההשפעה הצפויה עקב הטלת מכסים על סחורות המיובאות מסין לארה”ב ומעלויות שנגרמו עקב משלוחים שהוחזרו מלקוח עיקרי, עשויה להסתכם לסך של עד 4 מיליון דולר לפני מיסים. יצוין, כי לאור העובדה שטרם יצאה הודעה רשמית משלטונות המכס, אין בידי החברה בשלב זה וודאות לגבי עצם השינוי הצפוי במכסים ומועד יישומו, אם בכלל. ללא השפעות אלו, וללא תרומתה של רכישת בוגרט, מעריכה החברה כי תעמוד בתחזית ההכנסות לשנת 2019 ותהא ברף התחתון של תחזית מדדי הרווחיות. החברה תעדכן את התחזית השנתית הכוללת את השפעת רכישת בוגרט, עם פרסום תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019.

לפרטים נוספים:
אירית נחמני
Irit.n@unik.co.il
054-6687006